อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันพุธ, 04/10

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 18 ม.ค. 2023 7am


สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - คอมพิวเตอร์

Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น ระดับ ปวช. << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3D Animation ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2015 << ปวช.คลิกที่นี่ >><< ปวส.คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe  Flash CS6 << คลิกที่นี่ >>


ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล << คลิกที่นี่ >>


ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น << คลิกที่นี่ >>


ทักษะการสร้างเว็บไซด์ วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการสร้างเว็บไซด์ย << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ << คลิกที่นี่ >>


ทักษะโปรแกรมกราฟิก วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะโปรแกรมกราฟิก << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ << คลิกที่นี่ >>


ทักษะการออกแบบรรจุภัณท์ วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบรรจุภัณท์ << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ << คลิกที่นี่ >>


ทักษะประยุกต์สื่อประสม วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประยุกต์สื่อประสม << คลิกที่นี่ >>


ทักษะระบบการจัดการฐานข้อมูล วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะระบบการจัดการฐานข้อมูล << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง << คลิกที่นี่ >>


ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ << ปวช.คลิกที่นี่ >><< ปวส.คลิกที่นี่ >>


ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ << คลิกที่นี่ >>


ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น ระดับ ปวส. << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น ระดับ ปวช. << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น ระดับ ปวส.. << คลิกที่นี่ >>


ประเภทการประกวด

การประกวด Vr.Star วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด Vr.Star << คลิกที่นี่ >>


การประกวด Beauty Queen วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด Beauty Queen << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  << เกณฑ์การแข่งขัน(สมาคมฯ) คลิกที่นี่ >><< เกณฑ์การแข่งขัน(อี.เทค) คลิกที่นี่ >><<แบบประเมิน คลิกที่นี่ >><<แบบรายงาน คลิกที่นี่ >> <<แบบสรุป คลิกที่นี่ >>


การประกวดร้องเพลงสากล วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดร้องเพลงสากล << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย << คลิกที่นี่ >> หัวข้อสุนทรพจน์ ภาษาไทยระดับ ปวช. - สืบสานตำนานพ่ออยู่อย่างพอเพียง   ระดับ ปวส. - เป็นสุขทุกถิ่น ด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ << คลิกที่นี่ >>


การประกวดมารยาทไทย (ระดับชาติ) วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดมารยาทไทย << คลิกที่นี่ >>


การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง << คลิกที่นี่ >>


การประกวดเต้น/แดนเซอร์ วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดเต้น-แดนเซอร์ << คลิกที่นี่ >>


การแข่งขันเกมส์ RoV E-Sport วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันเกมส์ RoV E-Sport << คลิกที่นี่ >>


การแข่งขันเกมส์ลูกข่าง KOMA วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันเกมส์ลูกข่าง KOMA << คลิกที่นี่ >>


สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทักษะเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ << คลิกที่นี่ >>


สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - การบัญชี

Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี<< คลิกที่นี่ >><< ข้อสอบคลิกที่นี่ >>


ทักษะการบัญชี วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการบัญชี << ปวช. คลิกที่นี่ >> - << ปวส. คลิกที่นี่...


สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - การตลาด

ทักษะธุรกิจค้าปลีก วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะธุรกิจค้าปลีก << คลิกที่นี่ >>


ทักษะเทคนิคนำเสนอการขาย วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ ทักษะเทคนิคนำเสนอการขาย << คลิกที่นี่ >>


ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ << คลิกที่นี่ >>


ประเภทช่างอุตสาหกรรม - ช่างอิเล็กทรอนิกส์

Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง << คลิกที่นี่ >>


ทักษะอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม << คลิกที่นี่ >>


ทักษะติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม << คลิกที่นี่ >>


ทักษะดิจิตอล วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2560
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะดิจิตอล << ปวช. คลิกที่นี่ >>


ประเภทช่างอุตสาหกรรม - ช่างไฟฟ้า

ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร << คลิกที่นี่ >> คลิกที่นี่


ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ << คลิกที่นี่ >>


ทักษะเครื่องทาความเย็น วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเครื่องทาความเย็น << คลิกที่นี่ >>


ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC << คลิกที่นี่ >>


ประเภทช่างอุตสาหกรรม - ช่างยนต์

ทักษะงานไฟฟ้ารถยนต์ วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไฟฟ้ารถยนต์ << คลิกที่นี่ >>


ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก << คลิกที่นี่ >>


ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น << คลิกที่นี่ >>


ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องยนต์หัวฉีดเบนซิน) << คลิกที่นี่ >>


ทักษะงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ << คลิกที่นี่ >>


ประเภทช่างอุตสาหกรรม - ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Soild work และ Inventor) << คลิกที่นี่ >>


ประเภทช่างอุตสาหกรรม - ช่างเทคนิคพื้นฐาน

ทักษะงานฝึกฝีมือ วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝึกฝีมือ << คลิกที่นี่ >>


Thumbnail Download ไฟล์เอกสาร ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ << คลิกที่นี่ >>


คุณอยู่ที่: หน้าแรก รวมงานวิจัย