อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันอาทิตย์, 03/12

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 18 ม.ค. 2023 7am


ข่าวสารกิจกรรมสมาคม

ภาพกิจกรรม

Thumbnail การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2563 จังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19...


Thumbnail การประชุมกลุ่มย่อย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ...


Thumbnail พิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหารครูดีเด่นและนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลางชลบุรี ณ...


Thumbnail การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี...


ข่าวในหมวด กิจกรรมสมาคม  

อบรมครูแกนนำปอดสะอาด รุ่นที่ 2อบรมครูแกนนำ ปอดสะอาด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ สมาชิกวิทยาลัยที่ลงชื่อไว้แล้วเตรียมตัวพร้อมกันหรือยังกับการอบรม รุ่นที่ 2 แล้วมาพบกับทีมงาน วิทยากรที่จะนำประสบการณ์ต่างๆ มาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับความรู้และความสนุกกับการอบรม เหมือนกับรุ่นแรกที่ อบรมไปแล้วก่อนหน้านี้

กำหนดการการอบรมดังต่อไปนี้

 

วันที่หนึ่ง

 • 08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร / เขียนสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับบุหรี่/Pre- Test
 • 09.00 น. – 09.30 น. พิธีเปิดการอบรม
 • 09.30 น. - 10.00 น. กิจกรรมเตรียมความพร้อม (นันทนาการ / เขียนความคาดหวังจากการอบรม / เกมส์เรียงลำดับสถิติการสูบบุหรี่เยาวชนอายุ 15-18 ปี)
 • 10.00 น. – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
 • 10.15 น. – 10.30 น. VTR ความเป็นมาของบุหรี่
 • 10.30 น. – 11.00 น. ความสำคัญของครูในการปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่
 • 11.00 น. – 12.00 น. สถานการณ์และผลกระทบของยาสูบในกลุ่มเยาวชน ศจย. 
 • 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 น. - 13.30 น. กิจกรรมเตรียมความพร้อม
 • 13.30 น. - 15.00 น. รอบรู้เรื่องบุหรี่สารพิษและโรค ควันบุหรี่มือสอง กลยุทธ์บริษัทบุหรี่ 
 • 15.00 น. - 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
 • 15.15 น. – 15.30 น. มัลติมีเดียการดำเนินงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาปลอดบุหรี่และเกณฑ์การประเมิน
 • 15.30 น. - 16.30 น. แนวทาง 7 ด้านในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ***เป็นการสรุปให้เห็นแนวทางแบบเต็มกระบวนการ
 • 16.30 น. - 17.00 น. อภิปรายซักถาม
 • 18.00 น. - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
 • 19.00 น. - 20.30 น. กิจกรรมช้อปปิ้งสื่อการสอน/สื่อรณรงค์อาชีวศึกษาปลอดบุหรี่

 

วันที่สอง

 • 08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนวันที่สอง
 • 09.00 น. - 09.15 น. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่หนึ่ง
 • 09.15 น.- 09.30 น. กิจกรรม Check in “อะไรคือแรงจูงใจทำให้ที่เข้ามารับงานอาชีวะปลอดบุหรี่”
 • 09.30 น. - 11.00 น. ประสบการณ์และบทเรียนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่
  • การบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
  • การสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องบุหรี่แก่เยาวชน
  • การช่วยให้เยาวชน/บุคลากรเลิกสูบบุหรี่
  • การพัฒนานักเรียนแกนนำ ***เป็นการลงลึกในรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ เทคนิค กลยุทธ์ นวัตกรรมที่โดดเด่น 
 • 10.30 น. - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
 • 11.00 น. – 12.00 น. เข้ากลุ่มลงสู่การปฏิบัติ
 • 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 • 13.00 น. – 14.00 น. นำเสนอในรูปแบบ Museum Tour
 • 14.00 น. - 14.45 น. การสนับสนุนภายหลังการอบรมและการนิเทศติดตาม
 • 14.45 น. - 15.00 น. กิจกรรม Refection “ความมั่นใจในการกลับไปเริ่มต้นดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่”
 • 15.00 น. - 15.30 น. ประเมินผลการอบรม /Post-Test / ปิดการอบรม

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าว ข่าวอบรมสัมนา อบรมครูแกนนำปอดสะอาด รุ่นที่ 2